PROGRAM TOURS
บินตรงจากกรุงเทพฯ
- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี - พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน - รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
เดินทาง : พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563

ราคาเริ่มต้น : 45,900.00 ฿
Page 1 | 
Copyright © 2017 devivacation.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×